معرفی

مشخصات فردی

شیوا علیزاده

نام - نام خانوادگی : شیوا   علیزاده

پست الکترونیکی : gelayolalizadeh@yahoo.com , gelayolalizadeh@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : بهداشت باروری
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مامائی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت



عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/7/1

شیوا علیزاده
شیوا علیزاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^